REKISTERINPITÄJÄ

 


Globe Hope Oy (Y-tunnus: 1837507-0) Globe Hopen Verkkokauppa Harjutie 14 03100 Nummela

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ


Seija Lukkala
Puhelin +35840 507 6778
Sähköposti seija.lukkala@globehope.com

REKISTERIN NIMI


Globe Hopen Verkkokaupan asiakasrekisteri 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja / tai rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyllä on asiakassuhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan.
Rekisterin käyttötarkoitus on Globe Hopen Verkkokaupan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää globehope.comin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan tietosuojasääntelyn sallimissa rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT


Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

    Henkilön etu- ja sukunimi
    Sähköpostiosoite
    Postiosoite
    Puhelinnumero
    Tiedot käsitellyistä tilauksista
    Tilausten Postin seurantatiedot 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi joitakin tietoja saadaan kolmannen osapuolen seurantajärjestelmien kautta, nämä tiedot saattavat sisältää tietokoneen IP-osoitteen, nettiselaimen, sivut, joilla olet Globehope.com sivustolla vieraillut. 

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJARYHMÄT


Tietoja käsittelevät ne Globe Hopen edustajat, joiden tehtäviin tietojen käsittely kuuluu sekä tapauskohtaisesti muut yrityksen kanssa tehtävän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevät tahot Muut tahot ovat Ambientia, joka ylläpitää verkkosivuja. Magic Cloud, joka ylläpitää palvelimia. Selosteen lopussa lisätietoja heidän tietosuojastaan. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET:


•    Pääsy omiin tietoihin


Rekisteröidyllä on oikeus saada nähtäväksi globehope.comin asiakasrekisterissä olevat häntä koskevat henkilötiedot kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla pyynnöllä. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tai sähköistä allekirjoituspalvelua käyttäen. Pyyntö tulee toimittaa Globe Hopen rekisterin yhteyshenkilölle.


•    Tietojen oikaiseminen


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Globe Hopen rekisterin yhteyshenkilöön, ks. yhteystiedot yllä.

•    Suostumuksen peruutus ja tietojen poistaminen


Jos henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ottamalla yhteyttä rekisteriasioita hoitavaan henkilöön, ks. yhteystiedot yllä. Peruutuksen jälkeen suostumukseen perustuvien henkilötietojen käsittely lopetetaan.


•    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen


Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Jos rekisteröity on esimerkiksi ilmoittanut, että tiedot ovat virheellisiä, rekisteröidyllä on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.


•    Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen


Rekisteröidyllä on oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin.

•    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä


Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tietosuojasääntelyn mukaisin edellytyksin. Rekisteröidyllä on esimerkiksi oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.


•    Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Rekisteröity voi valittaa henkilötietojensa käsittelystä tietosuojavaltuutetulle. Ks. lisätietoja www.tietosuoja.fi

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja luovutetaan verkkosivujen ylläpitäjälle Ambientialle ja palvelimien ylläpitäjälle Magic Cloudille sekä maksupalvelujen tarjoajille, jos se on maksun käsittelyn takia välttämätöntä. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille kolmansille osapuolille. 

TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN


1.    Globehope.com ei säilytä tietojasi kauempaa kuin on tarve säilyttää tietojasi niihin tarkoituksiin, joihin niitä tarvitaan.
2.    Tiedot, joita varastoidaan verkkosivuston palvelujen ja vaatimusten täyttämiseksi, säilytetään minimissään yhden kuukauden ja maksimissaan 24 kuukauden ajan. Tämä tieto tarkoittaa tietoa, jonka vierailija tarjoaa kirjautumislomakkeiden ja yhteydenottolomakkeiden sekä viestien, puheluiden, sähköpostien yms. muodossa.
3.    Globe Hope selvittää 6 kuukauden välein, mitä tietoja säilyy ja mitä ei. 
4.    Jos Globehope.com säilyttää tietoja yli 24 kuukautta eikä tietoja ole käytetty mihinkään tarkoitukseen, tiedot hävitetään. 

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE


Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tietojen siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojasääntelyä.

TURVALLISUUS JA REKISTERIN SUOJAUS


Teemme paljon henkilötietojen suojaukseksi, jotta tiedot eivät katoa, niitä ei varasteta, väärinkäytetä, muuteta tai tuhota. Näihin toimenpiteisiin kuuluu esimerkiksi palvelinten päivitykset, salasanojen vaihdot, salassapitosopimukset, käyttöoikeuksien rajoitukset.
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Globe Hope Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia sekä lisäksi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Kaikki Globe Hope Oy:lla työsuhteessa olevat ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen osana työsopimusta.
Rekisteri sijaitsee globehope.comin salasanasuojatulla palvelimella. Palvelimen dataa hallinnoi Magic Cloud / FIN, jonka tietosuojaselosteen voit lukea täältä: https://magiccloud.fi/tietosuoja/tietosuojaseloste/
Verkkokaupparekisterin alustana toimii Magento, jota hallinnoi Ambientia. Kaikki Ambientian kokonaispalveluna tuottamat järjestelmät (ellei muussa sopimuksessa ole toisin määritelty) tuotetaan Suomessa sijaitsevista konesaleista. Järjestelmien tuki- ja käyttöpalvelut tuotetaan EU/ETA-alueella, pääasiallisesti Suomessa ja Virossa. Tietoihin pääsee käsiksi Ambientialla em. tuki- ja käyttöpalveluita tuottava henkilöstö. Kaikki Ambientialla työsuhteessa olevat ovat allekirjoittaneet vaitiolositoumuksen osana työsopimusta.

 

  • Maksutavat